İngilizce Cümle Yapısı

İngilizce Cümle Yapısı

İngilizce'de cümleler kurmak, Türkçe'ye göre farklıdır. İngilizce doğru cümleler kurmak için, İngilizce cümle yapısını en azından temel anlamda bilmek gerekir. Aslında temel cümle yapısı son derece kolaydır.

Cümle yapısı Türkçe’de; Özne+Nesne+Yüklem şeklindedir.
İngilizce’de ise; Özne+Yüklem+Nesne şeklinde sıralanır. Sıralamadaki bu farklılık İngilizce'yi yeni öğrenirken sıkıntı yaratabilir ancak cümle yapısını çözdükten sonra inanın her şey çok daha kolay olacaktır.

Örnek İngilizce Cümle Yapıları

Ben İngilize öğrenirim.
Özne + Nesne + Yüklem

I learn English.
Özne + Yüklem + Nesne

Yukardaki örneklerde görüldüğü gibi İngilizce’de özne ve nesnenin yerleri değişmektedir. Bu nedenle İngilizce’de cümle kurarken bu kurala dikkat etmemiz gerekir.

Dolaylı tümleç veya zarf tümleci İngilizce’de cümlenin en sonuna yüklemden sonra getirilir.

Ben akşamları İngilizce çalışırım.
Özne + Zarf + Nesne + Yüklem

I study English in the evenings.
Özne + Yüklem + Nesne + Zarf

Düzenli bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller; bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE – olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” çekimleri kullanılır.

Türkçe Cümle Yapısı: Özne+ Nesne + Fiil
İngilizce Cümle Yapısı: Özne + Varsa yardımcı fiil + Fiil + Nesne

Aşağıdakiler, kişi/varlık isimlerinin yerine kullanılan öznelerdir.
 • I (Ben)
 • You (Sen)
 • He (O-erkek)
 • She (O-kadın)
 • It (O-hayvanlar ve cansızlar)
 • We (Biz)
 • You (Siz)
 • They (Onlar)
 • Örnek Cümleler:
 • I am (I’m) here. (Ben buradayım)
 • You are (You’re) here. (Sen buradasın)
 • He is (He’s) here. (O burada)
 • She is (She’s) here. (O burada)
 • It is (It’s) here. (O burada)
 • We are (We’re) here. (Biz buradayız)
 • You are (You’re) here. (Siz buradasınız)
 • They are (They’re) here. (Onlar buradalar)
Aşağıdakiler ise, nesnenin hangi kişilere/varlıklara ait olduklarını göstermek için kullanılırlar. Fakat tek başlarına değil, ardından gelen bir isim ile birlikte kullanılarak onu tamamlarlar.
 • My (Benim)
 • Your (Senin)
 • His (Onun – erkek)
 • Her (Onun – kadın)
 • Its (Onun – hayvanlar ve cansız varlıklar)
 • Our (Bizim)
 • Your (Sizin)
 • Their (Onların)
 • Örnek Cümleler:
 • My book is red. (Benim kitabım kırmızı)
 • Your pencil is good. (Senin kalemin güzel)
 • His father is doctor. (Onun babası doktor)
 • Her sister is 29 years old. (Onun kız kardeşi 29 yaşında)
 • Its name is Boby. (Onun adı Boby)
 • Our flat has 4 rooms. (Dairemiz dört odalı)
 • Your brother is tall. (Kardeşiniz uzun)
 • Their car is blue. (Onların arabası mavi)

İngilizcede bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için bir öznesi (subject) ve yüklemi (predicate) olması gerekir.
I eat.
Özne yüklem
Cümlede yüklem yapılan eylemdir, özne ise bu eylemi yapandır.Bu cümle Türkçeye Ben yerim olarak çevrilebilirse de daha çok, gizli özne kullanılarak Yerim.biçiminde ifade edilir.Fiile sorulacak “kim yapar?”sorusu,yani bu durumda “kim yer?”sorusunun karşılığı öznedir: (Ben) yerim.
Bir cümlenin öznesinde zamir yada isim kullanılır.

The students eat. - Öğrenciler yer.
İsim/özne yüklem - isim/özne yüklem

Cümlede yüklemin ne (yi)yaptığı sorusuna cevap veren öğe nesnedir(object).
The students eat meat. : öğrenciler et yer.
Özne yüklem nesne özne nesne yüklem
Öğrenciler ne (yi)yer : et yer Türkçede öğe diziminin farklı oluşuna dikkat ediniz.
İngilizcede bütün fiiller nesne olamazlar. Örneğin go(gitmek)fiiline neyi gitti sorusu sorulmaz,dolayısıyla böyle fiiller nesneyle kullanılamazlar.Bu fiillerden bazıları şunlardır;
Go (gitmek), come (gelmek), run (koşmak), swim(yüzmek), sleep (uyumak), stay (kalkmak), sit (oturmak), lie(uzanmak) vb.

Nesne alan fiillere geçişli fiil (transitive verbs) nesne almayanlara geçişsiz fiil (intransitive verbs) denir.
Cümlede isimler özne ve nesne olarak kullanıldığında ikinci kez tekrarlanmamak için zamirler (pronouns) yer değiştirirler.Zamir ,isim yerine kullanılan sözcüklere denir.the students ismi yerine theymeat ismi yerinede it (o,onu) zamirleri kullanılabilir. Zamirlerin öznel (subjective) ve nesnel (objective) durumları vardır.

they eat it : onlar onu yerler.
Özne - yüklem - nesne

Cümlede fiil (yüklemi) niteleyen, yani fiilin nasıl,nerede,ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklere zarf (adverb) denir.. Zarflar eğer cümlede nesne varsa nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

The students eat meat hungrily at school on Sundays.
1 2 3 4 5 6
Öğrenciler Pazar günleri okulda iştahla et yerler
1 6 5 4 3 2

 1. Özne ( kim yer?)
 2. Yüklem (ne yapar?)
 3. Nesne (ne yerler?)
 4. Hal zarfı(nasıl yerler?)
 5. Yer zarfı (nerede yerler?)
 6. Zaman zarfı (ne zaman yerler?)
Bir cümlede bütün bu öğelerin bulunması gerekli değildir, ama bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.

İngilizce bir cümle yapılırken;
ÖZNE + YÜKLEM + NESNE + BELİRTEÇ + YER + ZAMAN sıralaması uygulanır

Örneğin ;
Tom bahçede masayı bir fırça ile saatlerce temizledi cümlesi,
Tom temizledi masayı bir fırça ile bahçede saatlerce mantığı ile yapılır.

Yukarıdaki örneğe dikkat edilirse cümlenin yüklemi değişmesine rağmen malzeme olarak adlandıracağımız cümlenin sabitleri değişmemektedir.Yani cümle standardı her konumda aynıdır ve tek formüle göre yapılır.

Bazı basit cümlelere göz atmak gerekirse;

I drink milk.
They read book.
I walk for three hours.
I slept all day.

İngilizce'de basit cümleleri en yalın haliyle 4 biçimde kurabiliriz

Subject - Verb (Özne - Fiil)
 • Ahmet sleeps.
 • Ahmet is eating.
 • Ahmet will arrive next week.
Subject - Verb - Adjective (Özne - Fiil - Sıfat)
 • He is funny.
 • The students are lazy.
 • Ahmet seems angry.
Subject - Verb - Adverb (Özne - Fiil - Zarf)
 • Ahmet is here.
 • Flowers are everywhere.
 • No one was there.
Subject - Verb - Noun (Özne - Fiil - İsim)
 • She is my mother.
 • The men are techers.
 • Mr. Jones is a teacher.